We need your funds

December 12, 2014

Common Grammar Mistakes in English (Part 1)

1.       AFFECT and EFFECT
a.      AFFECT (v) ~ to have an influence on: ảnh hưởng đến
·         The dropped catch did not affect the result of the game.
·         The heavy rainfall affected the grains kept in the old warehouse.
·         Did the noise affect your sleep?
b.      EFFECT (n) ~ the result: kết quả

Bài không thể bỏ qua:
******************************************************
·         The effect of the tsunami was devastating.
·         The side effect of the cough syrup was drowsiness.
·         Did the noise have an effect on your sleep?
c.       Ngoài ra Effect còn được dùng trong một số thành ngữ như: ‘in effect’, ‘take effect’ and ‘come into effect.’
·         ‘In effect’ ~ ‘In fact’ ~ ‘In reality’: mặc nhiên
His silence was in effect an acceptance of the crime.
·         ‘Take effect’ ~ ‘to produce an action’: có hiệu nghiệm
The medicine will take effect in an hour.
·         ‘Come into effect’ ~ ‘to come into existence’: có hiệu lực, được thực thi
The news laws come into effect next month.

2.      I and ME

Chúng ta vẫn thường hay lẫn lộn cách dùng ‘I’ and ‘me’. Hãy xem những ví dụ sau:
a.       __ want to watch a movie.
b.      This is the house __ want to buy.
c.       Mai and __ will go to Da Lat.
d.      You and __ will play today.
e.       He asked __ to drive.
f.       She needs to pay __.
g.      He gave __ the key.
Answer keys: 4 câu đầu dùng ‘I’, 3 câu cuối dùng ‘me’. Vì ‘I’ chính là đại từ  chủ từ do vậy nó phải là chủ từ của một động từ nào đó. ('I' là đại từ chủ từ số ít ở ngôi thứ nhất và luôn ám chỉ một người nào đó đang thực hiện một hành động của động từ). Còn ‘me’ là một đại từ túc từ vì thế nó phải là túc từ của  một động từ nào đó. (‘me’ là một đại từ túc từ và luôn ám chỉ một người mà hành động của động từ đang được thực hiện).
3.      SINCE and FOR
SINCE: được dùng để chỉ một mốc thời gian cụ thể (a specific period), còn FOR được dùng để chỉ một khoảng thời  gian dài (a length of time).
·         I have been living in Ha Noi since 2002.

I have been living in Ha Noi for twenty years.

·         I have been studying English since seven a.m. today.

I have been studying English for eight hours.

·         My tutor has taught me English since January this year.

My tutor has taught me English for five months.

4.      ADVERSE and AVERSE
Cả hai từ không những được phát âm gần giống nhau mà chúng còn là tính từ mang nghĩa phủ định (negative connotations), vì thế rất dễ bị nhầm lẫn khi dùng.
a.       ‘Adverse’ ~ ‘unfavourable’ ~ ‘harmful’: không thuận lợi. Từ này được dùng để chỉ hành động, sự vật, sự việc nhiều hơn là để chỉ người.
·         The Toeic test takers are said to perform well in adverse conditions: Câu này có thể hiểu là mặc dầu trong điều kiện không mấy thuận lợi (bang rè) nhưng các thí sinh vẫn làm bài rất tốt trong kì thi Tiếng Anh.
b.      ‘Averse’ ~ a strong disinclination: phản ứng mạnh, chống đối. Từ này được dùng để chỉ thái độ của người hơn là sự vật.
·         I am averse to speaking in public. (Tôi không muốn nói chuyện trước đám đông.)

5.      EACH and EVERY
Each’ and ‘every’ được dùng kèm với danh từ số ít chỉ số lượng, tuy nhiên cả hai đều có điểm khác biệt riêng.
           a. 'Each’ được dùng khi có 2 túc từ đi kèm; trong khi ‘every’ thì không.
 •  He wore multiple bracelets on each hand (note: singular noun).
 • There were two of them. They each carried backpacks, and each backpack (note: singular noun) contained invaluable souvenirs.
 • He wanted each/every item on the catalogue.
 • There is a bathroom in each/every room.
      b. 'Each’ được dùng như một đại từ, còn ‘every’ thì không.
 • The students were waiting for the question sheets to be handed out. Each was in a state of great nervousness.
 • The students were waiting for the question sheets to be handed out. Every student/one of them was in a state of great nervousness.
Rõ ràng là ‘each’ thay thế cho danh từ ‘student’ trong khi ‘Every’ thì không. Sau ‘Every’ cần một danh từ đi kèm ‘student’ hoặc ‘one of them’.
c. Với những trạng từ (practically, nearly, almost, etc), chỉ ‘every’ được dùng. Trong những câu sau, ‘each’ không được dùng để thay thế cho ‘every'.
 • She knew practically every detail of his daily routine.
 • Nearly every fruit on the cart was spoilt.
 d.    Every’ được dùng để ám chỉ những sự kiện xảy ra thường xuyên và lặp đi lặp lại. Trong những trường hợp như thế, ‘each’ không được dùng để thay thế cho ‘every’
 •  We meet every so often.
 • I get a health check-up done every six months.
 • I had to take a water break after every other set.
 6.      ADAPT and ADOPT
 ‘Adapt’ and ‘adopt’ dường như được phát âm giống nhau và nghĩa cũng tương tự nhau nhưng cách dùng thì khác nhau
      a.       Adapt’ được dùng để chỉ một cái gì đó thích ứng với môi trường và điều kiện mới.
 •  It took me a long time after college to adapt to life in the office.
 •  An inability to adapt will prove an obstacle on the road to success.
b.      Adopt’ được dùng để nói lên việc bạn đang chiếm lấy cái gì đó để dùng cho riêng mình. ‘Adopt’ thường được chia ở thì quá khư, còn ‘adapt’ thì không.
 •  I adopted his policy of neutrality and stayed out of trouble.
 • We are planning to adopt a child.
 7.      BOUGHT and BROUGHT
 a.     Bought’ là dạng quá khứ của động từ ‘buy’.
 ·         I bought a new car last week.
 b.      Brought’ là dạng quá khứ của ‘bring’.
 ·         I brought him a glass of water.
8.      ADVICE and ADVISE
 a.    ‘Advice’ (n): sự tư vấn, lời tư vấn. Trong khi ‘Advise’ (v) ~ to give advice: tư vấn.
 ·         His father’s advice was for him to give the matter thought before reaching a conclusion about what to do. ~ His father advised him to give the matter thought before reaching a conclusion about what to do.
·         You should listen to your father’s advice.
·         I need your advice on what to wear for my job interview.
·         Mohan is the best person to ask for advice on cars.
·         My father advised me to join the army.
·         The doctor advised Sumit to quit smoking.
·         Mohan advised me to buy a diesel car.
b.      The ‘c’ in ‘advice’ is pronounced like the ‘s’ in ‘sip’, whereas the ‘s’ in ‘advise’ is pronounced like the ‘z’ in ‘zip’.
9.      SEE and WATCH
See’ and ‘watch’ là hai từ phổ biến rất dễ hiểu nhầm khi hoán đổi cho nhau. Mặc dù cả hai đều đảm nhận vai trò của thị giác nhưng chúng không được dùng để chỉ cùng một chức năng của mắt.
a.       ‘To see’: được dùng khi một ai đó nhìn thoáng qua cái gì đó, thường là không có chủ ý hay nói cách khác là vô tình, nhìn không có mục đích.
·         I saw a man up ahead.
b.      ‘To watch’ được dùng khi một ai đó quan tâm và muốn xem thật kỹ cái mình đang quan tâm.  
·         I watched the movie.
10.  WHO and WHOM
Đa số người học tiếng Anh hay lẫn lộn cách dùng ‘who’ and ‘whom’. Cả ‘who’ and ‘whom’ đều là đại từ nghi vấn (interrogative pronouns). ‘Who’ and ‘whom’ khác biệt chủ yếu ở chỗ ‘who’ được dùng ở vị trí chủ từ của câu, còn ‘whom’ được dùng ở vị trí túc từ của câu.
a.       WHO’ REPLACES THE SUBJECT OF THE SENTENCE
 • Who told you?
 • Who is singing?
 • Who wants to eat?
 • Who hit Hanh?
      b.      WHOM’ REPLACE THE OBJECT OF THE SENTENCE
 • Whom are you talking about?
 • Whom is this food for?
 • With whom did you go to the market? Whom did Hoang hit?
  11.  CEREAL and SERIAL
      a.       Cereal’ (n) ~ “a grain used to make different food products”: ngũ cốc
         ·         My cornflakes are made of cereals.
         ·         Cereals are a healthy breakfast to have.
      b.      Serial’ (n) ~ “a television show”: truyện or phim nhiều tập
        ·         I never miss my favorite serial, ‘Fear Factor.’
        ·         The serials on discovery are amazing.
     12.  WAIT and WEIGHT
       a.       Wait’ (v) ~ ‘‘an action which causes delay of time’’
       ·         I had to wait for twenty minutes for the bus to arrive.
       ·         We have to wait outside till the movie starts.
       b.      Weight” (n/v) ~ “heaviness or the pressure applied by an object.”
       ·         The weight of the box is 10kg.
       ·         Hạnh used to weigh 178kgs once, but now he is 165kgs.

This section focuses on the common mistakes made by English learners. When we are learning a language, we tend to get confused between some words or phrases and are unsure about their correct usage.
Which of the following sentences are incorrect?
The dropped catch did not affect the result of the game.
OR
The dropped catch did not effect the result of the game.
Effect and Affect
Sudhir and I will go to Delhi.
OR
Sudhir and Me will go to Delhi.
I and Me
I have been living in Delhi since four years.
OR
I have been living in Delhi for four years.
Since and For
I am averse to speaking in public.
OR
I am adverse to speaking in public.
Adverse and Averse
She knew practically each detail of his daily routine.
OR
She knew practically every detail of his daily routine.
Each and Every
We are planning to adopt a child.
OR
We are planning to adapt a child.
Adapt and Adopt
brought him a glass of water.
OR
bought him a glass of water.
Bought and Brought
You should listen to your father’s advice.
OR
You should listen to your father’s advise.
Advice and Advise
saw a man up ahead.
OR
watched a man up ahead.
See and Watch
Who told you?
OR
Whom told you?
Who and Whom
My cornflakes are made of cereals.
OR
My cornflakes are made of serials.
Cereal and Serial
The wait of the box is 10kg.
OR
The weight of the box is 10kg.
Wait and Weigh

 Chúc các bạn thành công nhé!  

NHỚ BẤM LIKE BÊN TAY TRÁI MÀN HÌNH ĐỂ CHIA SẺ CHO BẠN BÈ NHÉ.


Should you have any further confidential concerns and questions, or you would like to share your threads and experience as well to our page's readers, don't hesitate to reach me via tuankiet153@gmail.comMany Thanks!
Have a good one!
Tommy Bảo - Yêu Tiếng Anh

No comments:

Post a Comment

♥ You are highly recommended to use Google or Facebook accounts to jot a few comments down if you have any further questions or concerns. Don't forget to check on "Notify me" at the bottom-right corner of the comment box to keep tracking your comment replies.
♥ Share to be shared - if you want to share any of your own thoughts to this blog's readers, please don't hesitate to reach me here. Many Thanks!
Have a good one!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...