We need your funds

May 8, 2014

Luyện Thi Đại Học - Câu Hỏi Đuôi

Tiếp theo Chuyên đề Câu Tường Thuật. Hôm nay Tôi trình bày tiếp Chuyên đề Câu hỏi đuôi (Tag Questions). Câu hỏi đuôi là một phần ngữ pháp quan trọng trong Tiếng Anh nói chung và trong các đề thi đại học, cao đẳng, hoặc tốt nghiệp nói riêng. Hơn nữa, nó cũng là một dạng câu hỏi rất thông dụng trong văn nói Tiếng Anh. Mặc dù, việc trả lời cho câu hỏi đuôi giống như câu trả lời cho câu hỏi YES-NO, nhưng câu hỏi đuôi có sắc thái ý nghĩa riêng biệt. Câu hỏi đuôi được thành lập sau một câu nói khẳng định hoặc phủ định, được ngăn cách bằng dấu phẩy (,) vì vậy người đặt câu hỏi đã có thông tin về câu trả lời nhưng không chắc chắn lắm nên muốn tăng thêm sự chắc chắn từ phía người được hỏi. 
* Bài liên quan: Tổng hợp chuyên đề luyện thi đại học và học sinh giỏi

Nếu người hỏi chắc chắn, tự tin rằng mình đã có thông tin về câu trả lời nhưng vẫn hỏi thì khi chấm dứt câu hỏi đuôi, người hỏi sẽ lên giọng. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm chắc cách thành lập và các trường hợp đặc biệt của câu hỏi đuôi - điểm mấu chốt giúp bạn nổi bật và khác biệt trong bài thi đại học. Vì vậy, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những vấn đề cần lưu ý khi nói đến câu hỏi đuôi và trả lời bất kì câu hỏi nào liên quan đến nó một cách dễ dàng nhé.

A. Nguyên tắc chung khi lập câu hỏi đuôi:

- Nếu câu nói trước dấu phẩy là câu khẳng định, câu hỏi đuôi phải ở thể phủ định.
Ex: You speak English, don’t you?
- Nếu câu nói trước dấu phẩy là câu phủ định, câu hỏi đuôi phải ở thể khẳng định.
Ex: You haven’t prepared for the finals, have you?
Lưu ý: Đây chỉ là nguyên tắc chung thôi nhé, có một số trường hợp đặc biệt các bạn cần lưu ý cẩn thận để không bị sai khi làm bài thi.

B. Cấu tạo chung và vài dạng cơ bản của câu hỏi đuôi:

1. Câu hỏi đuôi gồm một động từ tobe hoặc trợ động từ tương ứng với thì được dùng trong câu nói trước dấu phẩy, có NOT hoặc không có NOT, và một đại từ nhân xưng tương ứng với chủ ngữ của câu nói trước dấu phẩy.
Ex:
- Your girlfriend is nice, isn’t she?
- You are reading book, aren't you?
- He isn't working today, is he?
- Mai wasn't here yesterday, was she?
- Bill Gates will be in Vietnam next 2 days, won't him?
- They aren't watching TV, are they?
- She hasn’t closed the window, has she?
- She had gone to bed before her parents got home, hadn't she?
- Your daughter wasn’t born in Dalat, was she?
- Obama is the President of the U.S, isn’t he?
- I couldn't travel around the world, could I?

2. Công thức: S + V (not) + (O1), V + Đại từ? Hoặc S + V + (O1), V (not)+ Đại từ?

3. Đại từ được thành lập từ Subject theo bảng sau:

Subjects
Pronouns
Man
He
Woman
She
Thing
it
There
There
This
It
That
It
These
They
Those
They
Plural nouns
They
Pronouns (he, she, they…)
Pronouns (he, she, they…)
Nobody, no one, everyone, everybody, someone, somebody…
They
One
You/one

- Lưu ý quan trọng:
+ Trong câu hỏi đuôi có khi có trên hai mệnh đề; do vậy, bạn cần phải cẩn thận xem câu hỏi đuôi đó đang tập trung vào mệnh đề nào (chính hay phụ) để chọn động từ cho thích hợp (xem bên dưới.)
+ Những động từ đặc biệt sau không cần mượn trợ động từ trong câu hỏi đuôi:
 is/am/are/was/were
 will/would
 can/could
 may/might
 should/had better
 have/has/had + p.p


·       * Đối với have/has/ had (+p.p): nếu phía sau không có p.p ( V3) thì không được xem là động từ đặc biệt, lúc này phải mượn trợ động từ.

C. Cách đọc

- Xuống giọng và hy vọng người nghe trả lời “yes”
- Lên giọng và hy vọng người nghe có thể trả lời “yes or no”

D. Các dạng câu hỏi đuôi đặc biệt: ngoài những dạng thông thường, các bạn thi Đại Học hoặc những bạn học ngữ pháp nâng cao nên biết những dạng khó sau đây.

1. Dạng 1: “I am” -> “aren’t I”
Ex:      I am a sophomore, aren’t I?

2. Dạng 2: “Let’s” và “Let”
a. “Let’s” -> “shall we”: rủ rê, mời gọi ai đó cùng làm gì đó
Ex:      Let’s go swimming, shall we?
a. “Let” -> “will you?” dùng trong câu xin phép ai đó làm gì đó.
Ex: Let me go out for a while, will you?
b. “Let” -> “may I?” dùng trong câu khi bạn muốn giúp đỡ người khác.
Ex: Let me help you wash the dishes, may I?

3. Dạng 3: “Everyone, someone, anyone, no one, nobody…” -> “they” (informal)/ “he” (formal), riêng với “all” chỉ dùng “they” để thay thế.
Ex:      Somebody called my name, didn’t they/he?
            Nobody answered the phone, did they/he?
            All can’t speak at a time, can they?

4. Dạng 4: “nothing” -> “it”
Ex:      Nothing can prevent us from fulfilling the task, can it?

5. Dạng 5: Trong câu có các trạng từ phủ định và bán phủ định như: never, seldom, hardly, scarely, nowhere…hoặc chủ từ là nobody, no one, nothing thì câu đó được xem như là câu phủ định – phần hỏi đuôi sẽ ở dạng khẳng định.
Ex:  Mai An seldom goes swimming, does she?

6. Dạng 6: “Used to”: đã từng -> “didn’t”: diễn tả thói quen, hành động thường lập đi lập lại trong quá khứ).
Ex: He used to live here, didn’t he?

7. Dạng 7: “Had better ~ ‘d better” -> hadn’t
Ex: He’d better apologize, hadn’t he?

8. Dạng 8: “Would rather ~ ‘d rather” -> “wouldn’t”, cẩn thận phân biệt với “had better ~ ‘d better.”
Ex: She‘d rather go to the doctor, wouldn’d she?

9. Dạng 9: “wish” -> “may”
Ex:
-          I wish to travel to Ha Long Bay this summer, may I?
-          Long wishes to have a big house in Hanoi, may he?

10. Dạng 10: Must
a. “Must” -> “mustn’t” để chỉ sự bắt buộc, cấm đoán.
Ex:
-          His daughter mustn’t go out after 22 o’clock, must she?
b. “Must” -> “needn’t” để chỉ sự cần thiết.
Ex:
-          We must have more time to relax after these exams, needn’t we?
-          Vinh mustn’t do morning exercises to be stronger, need he?
c. “Must” -> “isn’t” để dự đoán việc gì xảy ra ở hiện tại.
Ex:
-          The man sitting over there must be the director, isn’t he?
-          Steve Jobs mustn’t be the richest person in the world, is he?
d. “Must + have + p.p” -> “haven’t/hasn’t” (tùy chủ từ): để dự đoán việc gì xảy ra ở quá khứ
Ex: You must have stolen my pencil, haven’t you?

11. Dạng 11: Với những câu có 2 mệnh đề, thường có các động từ “think, believe, suppose, seem, figure, assume, fancy, imagine, reckon, expect, see, feel …nằm ở mệnh đề chính thì hãy dựa vào mệnh đề phụ để thành lập câu hỏi đuôi.
Ex:
-          I think (that) it will be rainy tomorrow, won’t it?
-          John believes that he can borrow Mary some money, can’t he?
-          I don’t believe Hoang can pass the final test, can he?
Lưu ý: nếu nhấn ở mệnh đề 1 thì ta chỉ xem xét động từ và chủ từ ở mệnh đề 1.
-          Ex: She thinks he will come, doesn’t she?

12. Dạng 12: Dạng mệnh lệnh: dù mệnh đề trước có “not” hay không, ta vẫn dùng dạng khẳng định cho câu hỏi đuôi.
Ex:
-         Go out with me, will you?
-         Don't take it, will you?
-         Have a piece of chocolate, would you?

13.  Dạng 13: Câu cảm thán: thường bắt đầu bằng “what, how”. Đối với dạng này, ta dựa vào danh từ trong câu để tìm đại từ cho thích hợp kèm với động từ “is, am, are.”
Ex:  
-          What a beautiful house, isn’t it?
-          What a cute boy, isn’t he?
-          How smart you are, aren’t you?

14.  Dạng 14: Modal verbs: “could/would/will/can/might/may/should/ought to + have + p.p” -> Modal verbs+ not.
Ex:
-          You could have seen him, couldn’t you?
-          I ought to have heard by now, oughtn’t I?

15. Dạng 15: Trong câu có very little (hầu như không có) + an uncountable noun, a little (có 1 ít) + an uncountable noun, few (hầu như không có) + a countable noun, a few (có 1 vài) + a countable noun.
Ex:
-          Very little progress has been made, has it?
-          A little progress has been made, hasn’t it?
-          Few people knew the answer, did they?
-          A few people knew the answer, didn’t they?

16. Dạng 16: Mệnh đề danh từ, ta dùng đại từ “it” thay thế.
Ex:
-          What you have said is wrong, isn’t it?
-          Why he killed himself seems a secret, doesn’t it?

E. Vài nhầm lẫn bạn thường mắc phải.

1. Viết tắt “’s”: có thể hiểu thành “is” hoặc “has”. Nếu sau “’s” có p.p (V3) thì “'s” là “has”, còn không thì “’s” là “is”.
2. Viết tắt “’d”: có thể hiểu thành “would” hoặc “had”. - Nếu nhìn phía sau có “better/ p.p”  thì “'d” đó là viết tắt của “had”. Nếu phía sau có “rather / like / love” thì “'d” là viết tắt của “would.”

E. Bài tập áp dụng: Hãy comment câu trả lời của bạn, tôi sẽ sửa giúp bạn.

1/ You have heard about that, _________________?
2/ Nam did the work well, _____________?
3/ He didn’t have to speak to me, ______________?
4/ He won’t fall down, __________________?
5/ You wouldn’t like the window open, _______________?
6/ He used to beat his wife, ________________?
7/ Come and see me tomorrow, _____________?
8/ Don’t sheet the door, _________________?
9/ Let’s sing together, _________________?
10/ I’d better go, _______________?
11/ I am your teacher, ________________?
12/ There’s an examination tomorrow, ______________?
13/ She’s been studying English for 2 years, _______________?
14/ You can’t play tennis today, _______________?
15/ Let me lend you a hand, __________________?
16/ Everybody can learn how to swim, ______________?
17/ He hardly feeds his family, ________________?
18/ She could scarcely hear what he said, ______________?
19/ She never works on Sundays, _______________?
20/ They did nothing, ________________________?

21/ There is no one in the house, _______________?
Chúc các bạn thành công nhé!  

NHỚ BẤM LIKE BÊN TAY TRÁI MÀN HÌNH ĐỂ CHIA SẺ CHO BẠN BÈ NHÉ.


Should you have any further confidential concerns and questions, or you would like to share your threads and experience as well to our page's readers, don't hesitate to reach me via tuankiet153@gmail.comMany Thanks!
Have a good one!
Tommy Bảo - Yêu Tiếng Anh

5 comments:

 1. 1. haven't you ?
  2. didn't he?
  3. did he ?
  4. will he ?
  5. would you ?
  6. didn't he ?
  7. will you ?
  8. will you ?
  9. shall we?
  10. hadn't I ?
  11. aren't I?
  12. isn't there ?
  13. hasn't she ?
  14. can you?
  15. may I ?
  16. can't they ?
  17. doesn't he ?
  18. could she ?
  19. does she ?
  20. did they ?
  21. is there ?

  ReplyDelete
  Replies
  1. You did a great job. #17. does he? because hardly implies the negative form.

   Delete
 2. 1 haven't you
  2 didn't he
  3 did he
  4will he
  5would you
  6didn't he
  7 don't you
  8 do you
  9 shall
  10 hadn't I
  11 aren't i
  12 isn't they
  13 hasn't she
  14 can you
  15 may i
  16 can't they
  17 doen't he
  18 couldn't he
  19 does she
  20 did they
  21 is there
  ReplyDelete
  Replies
  1. Keys:
   1. haven't you ?
   2. didn't he?
   3. did he ?
   4. will he ?
   5. would you ?
   6. didn't he ?
   7. will you ?
   8. will you ?
   9. shall we?
   10. hadn't I ?
   11. aren't I?
   12. isn't there ?
   13. hasn't she ?
   14. can you?
   15. may I ?
   16. can't they ?
   17. does he ?
   18. could she ?
   19. does she ?
   20. did they ?
   21. is there ?

   Delete

♥ You are highly recommended to use Google or Facebook accounts to jot a few comments down if you have any further questions or concerns. Don't forget to check on "Notify me" at the bottom-right corner of the comment box to keep tracking your comment replies.
♥ Share to be shared - if you want to share any of your own thoughts to this blog's readers, please don't hesitate to reach me here. Many Thanks!
Have a good one!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...