We need your funds

January 9, 2014

Thủ Thuật Viết Lại Câu (HSG & LTĐH) - Phần 1

Viết lại câu là phần khó nhất trong các phần trong đề thi Tiếng Anh. Viết lại câu dạng thường đã khó thì dạng đảo ngữ càng khó hơn. Tuy nhiên nó sẽ đơn giản hơn nếu bạn biết được cấu trúc, nghĩa, và qui tắc chuyển đổi của các từ trong câu. Có một loại từ đặc biệt mà các bạn hay thường gặp trong việc viết lại câu, đó là trạng từ (còn gọi là phó từ).
* Bài liên quan: Tổng hợp chuyên đề luyện thi đại học và học sinh giỏi

Trong một số trường hợp các phó từ không đứng ở vị trí bình thường của nó mà đảo lên đứng ở đầu câu (không có dấu phẩy đi kèm) nhằm nhấn mạnh vào hành động của chủ ngữ, ta gọi nó là câu đảo ngữ. Trong trường hợp đó ngữ pháp sẽ thay đổi, đằng sau phó từ đứng đầu câu là trợ động từ rồi mới đến chủ ngữ và động từ chính:
Mời bạn đọc download bài viết tại đây, xem bài tập áp dụng tại đây.

Ex:
 • Little did I know that he was a compulsive liar. (Tôi không biết rằng hắn là kẻ nói dối như cuội)
 • At no time (= never) did I say I would accept late homework. (Tôi không chấp nhận ai nộp bài trễ)
1. Câu đảo ngữ có chứa trạng từ phủ định: 

Nhìn chung, câu đảo ngữ thường được dùng để nhấn mạnh tính đặc biệt của một sự kiện nào đó và thường được mở đầu bằng một phủ định từ. 

a. Nhóm 1:  never (không bao giờ), rarely (hiếm khi), seldom (hiếm khi)...
Câu đảo ngữ chứa những trạng từ phủ định này thường được dùng với động từ ở dạng hoàn thành hay động từ khiếm khuyết và có thể chứa dạng so sánh hơn.

Structure: Never/rarely/seldom + has/have/had + S + p.p

Ex:
 • Never have I been more insulted! (Chưa bao giờ tôi bị lăng mạ hơn thế).
 • Never in her life had she experienced this exhilarating emotion. (Cô ta chưa bao giờ trải nghiệm cảm xúc dâng trào như thế này trong đời)
 • Seldom has he seen anything stranger. (Hiếm khi anh ấy nhìn thấy một cái gì kì lạ hơn thế)
 • Seldom have I seen him looking so miserable. (Hiếm khi tôi bắt gặp anh ta đau khổ thế này)
b. Nhóm 2: hardly (hầu như không), barely (chỉ vừa đủ, vừa vặn), no sooner (vừa mới), or scarcely (chỉ mới, vừa vặn).
Câu đảo ngữ chứa trạng ngữ này thường được dùng để diễn đạt một chuỗi các sự kiện xảy ra trong quá 
khứ, thường dùng quá khứ hoàn thành (Past Perfect).

Structure: 

 • Hardly/barely/scarcely + had + S1 + p.p... + when + S2 + V2
 • No sooner + had + S1 + P.P... + than + S2 + V2
Ex:
 • Scarcely had I got out of bed when the doorbell rang. (Hiếm khi chuông cửa reo mà tôi thức dậy).
 • No sooner had he finished dinner than she walked in the door. (Khi anh ấy vừa mới ăn tối xong thì chị ta bước vào cửa).
2. Câu đảo ngữ có chữ “Only”: only after, only when, only then…
Dạng này, động từ đi kèm thường là trợ động từ (auxiliaries) hoặc động từ khiếm khuyết (modal verbs). Một số động từ khiếm khuyết phổ biến như: shall, will, can, would, could, may, might, should, must, ought to.

Structure:
 • Only after/only when/only then/only if + auxiliary + S + V…: chỉ tới khi
 • Only by + noun/V-ing + auxiliary/ modal verbs + S + V(bare)….: chỉ bằng cách làm gì
Ex:
 • Only then did I understand the problem. (Chỉ sau lúc đó tôi mới hiểu ra được vấn đề).
 • Only by hard work will we be able to accomplish this great task. (Chỉ có làm việc chăm chỉ thì chúng ta mới hoàn tất công việc một cách tốt đẹp được.)
 • Only by studying hard can you pass this exam. (Chỉ có chăm học thì bạn mới thi đậu được.)
Chú ý: nếu trong câu có hai mệnh đề, chúng ta dùng đảo ngữ ở mệnh đề thứ hai:
 • Only when you grow up, can you understand it. (Chỉ khi bạn lớn lên, bạn mới hiểu được vấn đề)
 • Only if you tell me the truth, can I forgive you. (Chỉ khi bạn nói sự thật, tôi mới tha thứ cho bạn.)
 • Only after the film started did I realize that I'd seen it before. (Chỉ sau khi bộ phim khởi chiếu, tôi mới phát hiện là tôi đã xem trước rồi.)
3. Câu đảo ngữ với nhóm từ: So, Such
Dạng này khá đơn giản, chỉ cần đảo động từ tobe ra trước chủ ngữ là xong.

Structure:
 • So + adj + to be + N that…
 • Such + to be + (a/an) + (adj) + N that …
Ex: 
 • So strange was the situation that I couldn't sleep. (Tình huống này kì lạ khiến tôi không thể ngủ được).
 • So difficult is the test that students need three months to prepare (Bài kiểm tra khó tới mức mà các sinh viên cần 3 tháng chuẩn bị).
 • Such is the moment that all greats traverse. (Thật là thời khắc trở ngại lớn lao).
 • Such is the stuff of dreams. (Thật là một giấc mơ vô nghĩa).
4. Câu đảo ngữ với Not only….but also…..: không những…….mà còn…..

Structure: Not only + auxiliary + S +V + but also + S + V…
Ex: Not only does he study well, but also he sings well. (Hắn không những học giỏi mà còn hát hay nữa.)

5. Câu đảo ngữ với một số cấu trúc đặc biệt dạng 1:
 • In/ Under no circumstances: Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không.
 • Ex: Under no circumstances should you lend him the money. (Cho dù thế nào đi chăng nữa cũng không nên cho hắn mượn tiền.)
 • On no account: Dù bất cứ lý do gì cũng không
 • Ex: On no account must this switch be touched. (Dù lý do gì đi nữa cũng không được đụng vào công tắc điện.)
 • Only in this way: Chỉ bằng cách này
 • Ex: Only in this way could the problem be solved. ( Vấn đề chỉ có thể được giải quyết bằng cách này mà thôi.) 
 • In no way: Không thể 
 • Ex: In no way could I agree with you. (Tôi không thể nào đồng ý với bạn được)
 • By no means: Hoàn toàn không
 • Ex: By no means does he intend to criticize your idea. (Hắn hoàn toàn không có ý định chỉ trích ý kiến tôi)
 • S + Negative verb..., nor + auxiliary + S + V: không...cũng không
 • Ex: He had no money, nor did he know anybody from whom he could borrow. (Hắn không có xu nào và hắn cũng chẳng biết mượn ai cả.)
6. Câu đảo ngữ với một số cấu trúc đặc biệt dạng 2:

a. Khi một mệnh đề mở đầu bằng các thành ngữ chỉ nơi chốn hoặc trật tự thì động từ chính có thể đảo lên chủ ngữ nhưng tuyệt đối không được sử dụng trợ động từ trong trường hợp này.
 • Structure: Clause of place/ order + main verb + S (no auxiliary)
 • Ex: In front of the museum is a statue.
 • Ex: First came the ambulance, then came the police. (Xe cứu thương đến trước, tiếp theo là xe cảnh sát.) 
b. Khi một ngữ giới từ làm phó từ chỉ địa điểm hoặc phương hướng đứng ở đầu câu, các nội động từ đặt lên trước chủ ngữ nhưng tuyệt đối không được sử dụng trợ động từ trong loại câu này. Nó rất phổ biến trong văn mô tả khi muốn diễn đạt một chủ ngữ không xác định.

Structure: Prepositional Phrases + main verb + S (No auxiliary)
Ex:
 • Under the tree was lying one of the biggest men I had ever seen. (Nằm dưới gốc cây là gã mập mà tôi chưa bao giờ thấy)
 • Directly in front of them stood a great castle. (Sừng sững ngay trước mặt họ là cái một tòa lâu đài)
 • On the grass sat an enormous frog. (Một con ếch đang ngồi trên bãi cỏ)
 • Along the road came a strange procession.  (Dọc con đường là một cuộc duyệt binh.)
c. Tân ngữ mang tính nhấn mạnh cũng có thể đảo lên đầu câu: Trường hợp này có thể dùng trợ động từ.
 • Structure: Object + auxiliary + S + V
 • Ex: Not a single word did he say. (Hắn không nói lấy một  từ) 
d. Các phó từ away ( = off ), down, in, off, out, over, round, up... có thể theo sau là một động từ chuyển động và sau đó là một danh từ làm chủ ngữ
 • Structure: Away/down/in/off/out/over/round/up...+ motion verb + noun/noun phrase as a subject.
 • Ex: Away went the runners. (Những vận động viên đã chạy mất hút)
 • Ex: Down fell a dozen of apples. (Một tá quả táo đã rơi xuống đất.)
*Lưu ý: Nếu một đại từ nhân xưng (personal pronouns) làm chủ ngữ thì động từ phải để sau chủ ngữ:
 • Structure: Away/down/in/off/out/over/round/up...+ personal pronoun +  motion verb 
 • Away they went. (Họ đã đi mất)
 • Round and round it flew. (Máy bay bay vòng vòng)
f: Trong tiếng Anh viết (written English) các ngữ giới từ mở đầu bằng các giới từ down, from, in, on, over, out of, round, up... có thể được theo sau ngay bởi động từ chỉ vị trí (crouch, hang, lie, sit, stand...) hoặc các dạng động từ chỉ chuyển động, các động từ như be born/ die/ live và một số dạng động từ khác.
 • Structure: Prepositions + Place words + V(crouch, lie, sit, stand, die...) + S
 • From the rafters hung strings of onions. (Những bó hành được treo khắp nhà)
 • In the doorway stood a man with a gun. (Đứng ngay trước lối ra vào là một gã đàn ông với một khẩu súng trên tay)
 • On a perch beside him sat a blue parrot. (Trên cái sào cạnh hắn là một con vẹt màu xanh đang ngồi)
 • Over the wall came a shower of stones. ( Nhữn bức tường trong phòng tắm được lắp bằng đá.)
*Chú ý: các ví dụ trên có thể diễn đạt bằng một V-ing mở đầu cho câu và động từ to be đảo lên trên chủ ngữ:
 • Structure: V-ing + prepositions + place words + V + S
 • Hanging from the rafters were strings of onion.
 • Standing in the doorway was a man with a gun.
 • Sitting on a perch beside him was a blue parrot.
Have a good one!

Tommy Bảo - Yêu Tiếng Anh

9 comments:

 1. Cám ơn bạn, bài viết hay quá
  Xem thông tin Căn hộ The CBD Quận 2 tại website Bán căn hộ The CBD | Ban can ho The CBD

  ReplyDelete
 2. Hay, chưa bao giờ mình đạt điểm tuyệt đối phần viết lại câu. Cám ơn thông tin mà bạn đã chia sẻ với mọi người.
  ------------------------------------
  Truyền hình số HD - Xem tivi hơn 50 kênh miễn phí thuê bao tháng.
  Chuyên phân phối: Dau thu DVB T2 chính hãng VTV, VTC, LTP...
  Đầu thu nhiều người quan tâm: Dau thu DVB T2 VTC T201

  ReplyDelete
 3. You have outdone yourself this time. It is probably the best, most short step by step guide that I have ever seen. cheap research paper writing services

  ReplyDelete
 4. Choose to bet on football with us There are more than 100 different sports to choose from, playing live every match for you to have fun 24 hours a day. There is an online casino, Baccarat, สมัคร ufa, Dragon Tiger, Sa Casino Sexy Bacarat, live broadcast directly to your hand 24 hours a day.

  ReplyDelete
 5. Internet slots (Slot Online) is actually the launch of a gambling machine. Slot machine As said before above Used to make electronic games called web based slots, due to the development era, people have left turned to gamble with one another by computers. Will draw slot games to make web based gambling games Via the web network system Which players are able to play through the slot plan or will perform Slots through the service provider's website Which online slots games are on hand in the kind of playing guidelines. It is similar to playing on a slot machine. Both realistic pictures as well as sounds are at the same time thrilling as they go to lounge in the casino ever.บาคาร่า
  ufa
  ufabet
  แทงบอล
  แทงบอล
  แทงบอล

  ReplyDelete

♥ You are highly recommended to use Google or Facebook accounts to jot a few comments down if you have any further questions or concerns. Don't forget to check on "Notify me" at the bottom-right corner of the comment box to keep tracking your comment replies.
♥ Share to be shared - if you want to share any of your own thoughts to this blog's readers, please don't hesitate to reach me here. Many Thanks!
Have a good one!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...