We need your funds

September 4, 2013

Học Toán Bằng Tiếng Anh (Part 8)

Tiếp theo Phần 7: Hệ Thập Phân, Tôi trình bày tiếp Phần 8: Số thập phân (Decimal Numbers.)

The zero and the counting numbers (1, 2, 3,...) make up the set of whole numbers. But not every number is a whole number. Our decimal system lets us write numbers of all types and sizes, using a clever symbol called the decimal point.

Số 0 và các số đếm (1, 2, 3,…) tạo nên một tập hợp các số nguyên. Nhưng, không phải số nào cũng là số nguyên. Hệ số thập phân cho phép ta viết các con số ở những dạng khác nhau bằng một ký hiệu thông minh gọi là dấu thập phân.

As you move right from the decimal point, each place value is divided by 10.
Khi bạn bạn di chuyển sang phải từ dấu thập phân thì hàng giá trị sẽ được chia cho 10.

                                             Decimal Point (Dấu thập phân)
                                                                 ↓
         2013.2012

Our decimal system of numbers lets us write numbers as large or small as we want, using a secret weapon called the decimal point. In our number system, digits can be placed to the left and right of a decimal point, to indicate numbers greater than one or less than one. The decimal point helps us to keep track of where the "ones" place is.
Hệ số thập phân cho phép ta viết các con số lớn, nhỏ tùy ý bằng cách dùng “vũ khí đặc biệt” đó là dấu thập phân. Trong hệ số học, các chữ số có thể được đặt phía bên trái và phải của dấu thập phân để cho biết số đó lớn hay bé hơn 1. Dấu thập phân giúp ta biết được vị trí của “hàng đơn vị” nằm ở đâu.

We can read the decimal number 127.578 as "one hundred twenty seven and five hundred seventy-eight thousandths". But in daily life, we'd usually read it as "one hundred twenty seven point five seven eight."
Chúng ta có thể đọc số thập phân 127.578 như sau “một trăm hai mươi bảy và năm trăm bảy mươi tám phần nghìn.” Nhưng trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường đọc số này như sau “một trăm hai mươi bảy phẩy năm bảy tám.”

Notice that the part to the right of the decimal point, five hundred seventy-eight thousandths, can be written as a fraction: 578 over 1000. However, you will hardly ever see a decimal number written like this. 
Lưu ý rằng, phần nằm bên phải dấu thập phân là năm trăm bảy mươi tám phần nghìn có thể được viết dưới dạng phân số: 578 trên 1000. Tuy nhiên, cách viết này hiếm gặp trong thực tế.

You can see that our decimal code is a very handy and quick way to write a number of any sizes.
Bạn có thể thấy rằng dấu thập phân rất thuận lợi và là cách nhanh để viết một số bất kỳ.

Examples: Here's how to write these numbers in decimal form:
Ví dụ: Sau đây là cách viết các số dưới dạng thập phân:
ü  321.7: Three hundred twenty-one and seven tenths.
ü  321.7: Ba trăm hai mươi mốt và bảy phần mười.
ü  63.15 = (6 x 10) + (3 x 1) + (1 x 1/10) + (5 x 1/100): Sixty three and fifteen hundreds
ü  63.15: Sáu mươi ba và mười lăm phần trăm
ü  0.548: Five hundred forty-eight thousandths
ü  0.548: Năm trăm bốn mươi tám phần nghìn
ü  500.048: Five hundred and forty-eight thousandths 
ü  500.048: Năm trăm và bốn mươi tám phần nghìn
Ø  Hint #1: Remember to read the decimal point as "and" -- notice in the last two problems what a difference that makes.
Ø  Chú ý #1: Nhớ đọc dấu thập phân là “và” – hai ví dụ cuối 0.548 và 500.048 minh chứng cho sự khác biệt đó.
Ø  Hint #2: When writing a decimal number that is less than 1, a zero is or is not normally used in the ones place: 0.526 or .526
Ø  Chú ý #2: Khi viết số thập phân nhỏ hơn một, bạn có thể dùng hoặc không dùng số 0 để đại diện cho hàng đơn vị: có thể viết 0.526 hoặc .526 đều được.
Have a good one!

Tommy Bảo - Yêu Tiếng Anh

No comments:

Post a Comment

♥ You are highly recommended to use Google or Facebook accounts to jot a few comments down if you have any further questions or concerns. Don't forget to check on "Notify me" at the bottom-right corner of the comment box to keep tracking your comment replies.
♥ Share to be shared - if you want to share any of your own thoughts to this blog's readers, please don't hesitate to reach me here. Many Thanks!
Have a good one!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...