We need your funds

August 31, 2013

Học Toán Bằng Tiếng Anh (Part 7)       Tiếp theo Phần 6, Tôi trình bày tiếp Phần 7 về Hệ Thập Phân trong Toán học.

   In our decimal number system, the value of a digit depends on its place, or position, in the number. Each place has a value of 10 times the place to its right.
Trong hệ thập phân, giá trị của một chữ số tùy vào phần thập phân hay vị trí của nó trong số đó. Mỗi phần thập phân có giá trị gấp 10 lần phần thập phân phía bên phải nó.

A number in standard form is separated into groups of three digits using commas. Each of these groups is called a period.
Theo chuẩn, một số sẽ được chia thành từng nhóm gồm 3 chữ số ngăn cách nhau bởi dấu phẩy. Mỗi nhóm được gọi là một chu kỳ.

The idea of place value is at the heart of our number system. First, however, a symbol for nothing--our zero--had to be invented. Zero "holds the place" for a particular value, when no other digit goes in that position.
For example, the number "100" in words means one hundred, no tens, and no ones. Without a symbol for nothing, our decimal number system wouldn't work.
Khái niệm về hàng giá trị nằm ở trung tâm hệ thống các con số. Tuy nhiên, một ký hiệu đại diện cho giá trị không là con số 0 phải được tìm ra trước. Số 0 “nằm ở vị trí” có giá trị đặc thù mà không một chữ số nào chen vào vị trí đó được.
Ví dụ: Nếu số “100” đọc bằng lời sẽ là một trăm, không chục, không đơn vị. Nếu không có ký hiệu đại diện cho giá trị không thì hệ thống số thập phân sẽ vô hiệu.

Beginning with the ones place at the right, each place value is multiplied by increasing powers of 10.
For example, the value of the first place on the right is "one", the value of the place to the left of it is "ten," which is 10 times 1. The place to the left of the tens place is hundreds, which is 10 times 10, and so forth.
Bắt đầu bằng hàng đơn vị phía bên phải, mỗi hàng giá trị sẽ nhân với lũy tiến của lũy thừa 10.
Ví dụ: Giá trị hàng đầu tiên bên phải là “1”, thì giá trị của hàng bên trái của nó là “10,” nghĩa là 10 nhân 1. Giá trị hàng bên trái của hàng chục là hàng trăm, nghĩa là 10 nhân 10, vân vân…

For easier readability, commas are used to separate each group of three digits, which is called a period. When a number is written in this form, it is said to be in "standard form."
Để cho dễ đọc hơn, người ta dùng dấu phẩy để tách riêng một nhóm ba chữ số, mỗi nhóm được gọi là một chu kỳ. Số được viết như thế gọi là “dạng chuẩn.”

Numbers can be represented in many ways, but standard form is usually the easiest and shortest way. Here are some numbers expressed in different forms, with their standard form shown alongside. Which form do you think is the best?
Một số có thể được diễn đạt dưới nhiều cách khác nhau, nhưng dạng chuẩn vẫn là cách nhanh và ngắn nhất. Sau đây là vài ví dụ mà một số có thể được diễn đạt theo nhiều dạng khác nhau trong đó có dạng chuẩn. Theo bạn thì dạng nào hay nhất?
+ Example 1: One billion, sixty million, five hundred twenty thousand: 1,060,520,000
Một tỷ, sáu mươi triệu, năm trăm hai mươi nghìn.
+ Example 2: Four hundred sixteen thousand, seven hundred thirty-one: 416,731
Bốn trăm mười sáu nghìn, bảy trăm ba mươi mốt.
+ Example 3: 6,000,000 + 70,000 + 20 + 1 = 6,070,021
+ Example 4: In each of these numbers, what value does the digit 5 have?
Trong những số sau, chữ số 5 có giá trị như thế nào?
In 17,526,010 the 5 represents "five hundred thousand"
Trong số 17.526.010 thì số 5 đại diện cho “năm trăm nghìn.”
In 2,110,735,000 the 5 represents "five thousand"
Trong số 2.110.735.000 thì số 5 đại diện cho “năm nghìn.”

Have a good one!

Tommy Bảo - Yêu Tiếng Anh

No comments:

Post a Comment

♥ You are highly recommended to use Google or Facebook accounts to jot a few comments down if you have any further questions or concerns. Don't forget to check on "Notify me" at the bottom-right corner of the comment box to keep tracking your comment replies.
♥ Share to be shared - if you want to share any of your own thoughts to this blog's readers, please don't hesitate to reach me here. Many Thanks!
Have a good one!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...