We need your funds

April 7, 2013

Học Toán bằng Tiếng Anh (Part 6)

Yêu Tiếng Anh - Trong bài viết này Tôi trình bày cách làm tính nhanh phép nhân hai số có n chữ số (n>=3). Các bạn có thể download bài viết tại đây để dành tham khảo phòng khi cần. Thân!


♥♥♥ The fast way to multiply two numbers (n digits, n>=3) in your head faster than a calculator. ♥♥♥

♥♥♥ cách tính nhanh phép nhân hai số bất kỳ (có n chữ số, n>=3). ♥♥♥
Trick: (see the image)
Mẹo: (xem hình)

Ex: 37429 x 57981 =?

+ Step 1: Make 5x5 table, split each small square into two triangles (see the image), the front is called the tenth, and the back is called the unit.

+ Bước 1: Lập bảng 5x5, tách từng ô vuông nhỏ thanh hai tam giác (xem hình), tam giác trước gọi là hàng chục, tam giác sau gọi là hàng đơn vị).

+ Step 2: Orderly arrange each digit of two numbers vertically and horizontally (either way you wish). (see the image)

+ Bước 2: Sắp xếp theo thứ tự mỗi chữ số theo chiều dọc và chiều ngang (tùy bạn) (xem hình).

+ Step 3: Multiply 5 by 3 (the first row and the first column) to get to the outcome of 15. Place 15 into the first small square in which 1 should go to the tenth, 5 goes to the unit; then do the same thing on the way to the last row. To the last row (strange), multiply 1 by 3 to reach 3 (means 03). Place 03 into the square (the fifth row x the first column) in which 0 belongs to the tenth, 3 is in the unit. Keep calculating the multiplication until done.

+ Bước 3: Nhân 5 với 3 (hàng một cột một) được 15. Đặt 15 vào ô vuông nhỏ trong đó 1 nằm ở hàng chục, 5 ở hàng đơn vị; sau đó làm tương tự cho đến hàng cuối. Ngay hàng cuối (hơi đặc biệt), lấy 1 x 3 = 3 (thầm hiểu là 03). Đặt 03 vào ô vuông (hàng 5 x cột 1) với 0 ở hàng chục, 3 thuộc hàng đơn vị. Tiếp tục tính cho đến khi xong.

+ Step 4: (take a look at the ARROW in the image): Add them up together from right to left, bottom to top. We will reach the following:

+ Bước 4: (xem MUỖI TÊN HƯỚNG DẪN trên hình): Cộng theo hàng chéo tất cả các số lại với nhau theo hướng từ phải sang trái, dưới lên trên. Ta được:
  • Write 9 down (viết 9)
  • 2 + 0 + 2 = 4 (write 4 down) (viết 4)
  • 4 + 0 + 6 + 7 + 1 = 18 (write 8 down, carry 1) (viết 8 nhớ 1) 
  • 7 + 0 + 2 + 1 + 8 + 8 + 3 + 1 (carried from the above) (do nhớ ở trên) = 30 (write 0 down, carry 3) (viết 0 nhớ 3).
  • Continue to do the same way until you reach the final solution which is 2,170,170,849. Fantastic!!!!!!!!!!!!!!
  • Tiếp tục tính như thế đến khi bạn đạt được kết quả cuối cùng là 2.170.170.849. Tuyệt nhỉ!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wow, you absolutely master a complex multiplication without subjecting to a calculator. By giving out some examples and solving them by yourselves, you definitely get to the trick. Best success. Any concerns, jot a comment down. Bye ♥♥♥

Wow, bạn đã hoàn toàn hiểu được qui luật của phép nhân này mà không cần dùng máy tính. Hãy tự đặt ra cho mình vài ví dụ và tự giải, bạn sẽ nhanh chóng nắm bắt mẹo tính nhanh này. Chúc bạn thành công. Nếu có thắc mắc gì, vui lòng để lại comment bên dưới bạn nhé. Thân!
Have a good one!
Tommy Bảo - Yêu Tiếng Anh

No comments:

Post a Comment

♥ You are highly recommended to use Google or Facebook accounts to jot a few comments down if you have any further questions or concerns. Don't forget to check on "Notify me" at the bottom-right corner of the comment box to keep tracking your comment replies.
♥ Share to be shared - if you want to share any of your own thoughts to this blog's readers, please don't hesitate to reach me here. Many Thanks!
Have a good one!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...