We need your funds

March 31, 2013

Học Toán bằng Tiếng Anh (Part 5)

Yêu Tiếng Anh - Tiếp theo Part 4, xem tại đây, Admin xin trình bày tiếp Part 5 cách tính nhẩm phép nhân hai số có 3 chữ số. Các bạn có thể download bài viết tại đây để dành tham khảo phòng khi cần. Thân!

♥♥♥ The fast way to multiply 3 digit numbers up to 999 without subjecting to calculators. ♥♥♥Trick: (see the figure)

Bear in mind: The product of two 3-digit numbers will result in a maximum possible outcome of 6-digit number. Ex1: 203 x 317 = mnhikp? 

+ Step 1 (find p): Perform the product of the last digits of two numbers (3 x 7 = 21 => p = 1, carry 2). 

+ Step 2 (find k): Take the second digit of the first number to multiply by the third digit of the second one and vice versa; then add them up together, it will turn out to be: (0 x 7 + 1 x 3 = 3 => k = 3 + 2(carried) = 5). 

+ Step 3 (find i): Take the first digit of the first number to multiply by the third digit of the second one, take the first digit of the second number to multiply by the third digit of the first one, take second digit of the first number to multiply by the second digit of the second one; then add them up together, we collect: (2 x 7 + 3 x 3 +0 x 1 = 23 => i = 3, carry 2). 

+ Step 4 (find h): Take the first digit of the first number to multiply by the second digit of the second one and vice versa; then add them up together, it will be: (2 x 1 + 0 x 3 = 2 => h = 2 + 2(carried) = 4). 

+ Step 5 (find n): Take the first digit of the first number to multiply by the first digit of the second one. It will be: (2 x 3 = 6 => n = 6). 

+ Of course, m = 0 in this example. => The solution is going to be 64351. Awesome!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ex2: 985 x 884 = mnhikp? 

+ 5 x 4 = 20 => p = 0, carry 2. 

+ 8 x 4 + 8 x 5 = 72 + 2(carried) = 74 => k = 4, carry 7. 

+ 9 x 4 +8 x 5 +8 x 8 = 140 + 7(carried) = 147 => i = 7, carry 14. 

+ 9 x 8 + 8 x 8 = 136 + 14(carried) = 150 => h = 0, carry 15. 

+ 9 x 8 = 72 + 15(carried) = 87 => n = 7, m =8. 

=> The solution is going to be 870740. Fantastic!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 Wow, we have just experienced a long process to be familiar with these fast ways of calculation without using calculator, and definitely you might feel confused. Don't worry; just solving some problems by yourselves, then it is absolutely going to be smooth then. Best luck to you. 

....I am going to present the fast way to multiply 4-digit numbers, 5-digit numbers, 6-digit numbers, 7-digit numbers, 8-digit numbers… in the nearest time if possible. Any concerns, jot a comment down. Bye. 

♥♥♥ ♥♥♥ Cách tính nhẩm phép nhân số có 3 chữ số bất kỳ. ♥♥♥ Phương pháp: (xem hình cho dễ hiểu)
Nên nhớ : Tích của hai số có 3 chữ số luôn cho kết quả tối đa là số có 6 chữ số.
*VD1: 203 x 317 = mnhikp?
+ Bước 1 (tìm p): Lấy 2 chữ số cuối của hai số nhân với sau (3 x 7 = 21 => p = 1, nhớ 2).
+ Bước 2 (tìm k): Lấy chữ số thứ 2 của số thứ 1 nhân với chữ số thứ 3 của số thứ 2 cộng với tích chữ số thứ 3 của số thứ 1 với chữ số thứ 2 của số thứ 2, kết quả là: (0 x 7 + 1 x 3 = 3 => k = 3 + 2(do nhớ ở bước trên) = 5).
+ Bước 3 (tìm i): Lấy chữ số thứ 3 của số thứ 1 nhân với chữ số thứ nhất của số thứ 2, lấy chữ số thứ nhất của số thứ nhất nhân với chữ số thứ 3 của số thứ 2, lấy chữ số thứ 2 của số thứ 1 nhân với chữ số thứ 2 của số thứ 2, sau đó cộng các tích lại với nhau: (2 x 7 + 3 x 3 +0 x 1 = 23 => i = 3, nhớ 2).
+ Bước 4: Lấy chữ số thứ 2 của số thứ 1 nhân với chữ số thứ 1 của số thứ 2 cộng với tích chữ số thứ 1 của số thứ 1 với chữ số thứ 2 của số thứ 2, kết quả là:: (2 x 1 + 0 x 3 = 2 => h = 2 + 2( do nhớ ở bước trên) = 4).
+ Bước 5: Lấy hai chữ số đầu của hai số nhân với nhau, ta được: (2 x 3 = 6 => n = 6). + Và dĩ nhiên ở ví dụ này, m = 0. => Kết quả cuối cùng là 64351. Tuyệt vời nhỉ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

*VD2: 985 x 884 = mnhikp?
+ 5 x 4 = 20 => p = 0, nhớ 2.
+ 8 x 4 + 8 x 5 = 72 + 2(đã nhớ ở bước trên) = 74 => k = 4, nhớ 7.
+ 9 x 4 +8 x 5 +8 x 8 = 140 + 7(đã nhớ ở bước trên) = 147 => i = 7, nhớ 14.
+ 9 x 8 + 8 x 8 = 136 + 14(đã nhớ ở bước trên) = 150 => h = 0, nhớ 15.
+ 9 x 8 = 72 + 15(đã nhớ ở bước trên) = 87 => n = 7, m =8. => Kết quả cuối cùng là 870740. Ấn tượng nhỉ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wow, chúng ta vừa mới xử lý một phép tính nhẩm quá dài dòng phải không nào vì admin cố diễn giải chi tiết cho bạn dễ hiểu, nhưng không sao, bạn tự đưa ra vài ví dụ và tự giải, chắc chắn rằng bạn sẽ làm được dễ dàng và nhanh chóng hơn lúc đầu nhiều. Chúc bạn thành công. 

....Mình sẽ tiếp tục trình bày cách tính nhẩm phép nhân của hai số có 4 chữ số, 5 chữ số, 6 chữ số, 7 chữ số, 8 chữ số…ở những bài viết sau. Nếu có thắc mắc gì, vui lòng để lại comments bên dưới nhé. Thân!                    

Have a good one!
Tommy Bảo - Yêu Tiếng Anh

No comments:

Post a Comment

♥ You are highly recommended to use Google or Facebook accounts to jot a few comments down if you have any further questions or concerns. Don't forget to check on "Notify me" at the bottom-right corner of the comment box to keep tracking your comment replies.
♥ Share to be shared - if you want to share any of your own thoughts to this blog's readers, please don't hesitate to reach me here. Many Thanks!
Have a good one!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...