We need your funds

March 24, 2013

Học Toán bằng Tiếng Anh (Part 4)

Yêu Tiếng Anh - Tiếp theo Part 3, xem tại đây, Admin xin trình bày tiếp Part 4 cách tính nhẩm phép nhân hai số có 2 chữ số. Các bạn có thể download bài viết tại đây để dành tham khảo phòng khi cần. Thân!
  • The fast way to multiply 2 digit numbers up to 100 without subjecting to calculators.
Example 1: 23 x 31 = ?

+ Step 1: Making a respective product of the first two digits of the two numbers (2 x 3 = 6; 3 x 1 = 3.) It is going to be: 23 x 31 = 6_3. Then, your job is to fill in the blank with an appropriate figure. How to do that, see below...
+ Step 2: Take the first digit of the first number to time the second digit of the first number and vice versa, it will turn out to be: 2 x 1 + 3 x 3 = 11.)
+ Step 3: Wow, the outcome we get is 11 (2 digits) while we need only 1 digit to fill in 1 space indicated. Are you gonna get stuck here? Don't worry. If the outcome is less than 10, simply plug it in the space. If the outcome is greater than or equals 10, we place the second digit in the blank; take the first one to add 6. The final outcome is gonna be 713. Awesome!!!

Example 2: 95 x 84 = ? Carefully following the steps above, we easily get to the solution.
+ Step 1:  95 x 84 = 72_20 (It is wrong because the outcome must be within 4 digits only.) So, it should be 72_0 (just write 0 down instead of 20 and carry 2.)
+ Step 2: 9 x 4 + 5 x 8 = 76.
+ Step 3: Place 6 in the blank (but you must take 6 to plus 2 to get 8); then, take 72 + 7 = 79. The final solution of the product will turn out to be 95 x 84 = 7980. Fantastic!!! You definitely feel so much better right now. You can also solve some examples by yourselves until everything goes smoothly. Best luck to you@@@. I am going to leave off here and be back to resume the fast way to multiply 3 digit numbers in the nearest time if possible. Any concerns, jot a comment below. Thanks ♥♥♥
  • Tính nhẩm phép nhân số có hai chữ số với nhau.
Ví dụ 1: 23 x 31 = ?
+ Bước 1: Lấy 2 chữ số đầu của hai số nhân với nhau (2 x 3 = 6; 3 x 1 = 3.) Kết quả là: 23 x 31 = 6_3. Nhiệm vụ kế tiếp là điền vào chỗ trống với một số thích hợp. Làm thế nào đây ta??? Xem tiếp bên dưới...
+ Bước 2: Tính tích dạng chéo, nghĩa là lấy chữ số đầu tiên của số thứ nhất nhân với chữ số thứ 2 của số thứ hai và ngược lại. Ta được: 2 x 1 + 3 x 3 = 11.)
+ Bước 3: Wow, kết quả là 11 (là số có hai chữ số) trong khi ta chỉ cần một chữ số để điền vào chỗ trống mà thôi. Chắc bí rồi đây??? Yên tâm, nếu kết quả của phép cộng trên bé hơn 10 thì ta chỉ việc đặt số đó vào chỗ trống, nếu kết quả lớn hơn 10, ta lấy chữ số thứ hai của kết quả đặt vào chỗ trống, lấy chữ số đầu của kết quả cộng với 6 (6_3). Kết quả là 713. Kì diệu chưa!!!

Ví dụ 2: 95 x 84 = ? Làm theo thứ tự các bước đã nói ở trên, bạn sẽ dễ dàng tính được kết quả.
+ Bước 1:  95 x 84 = 72_20 (Sai, vì theo luật thì tích của hai số có hai chữ số sẽ cho kết quả tối đa là số có 4 chữ số.) Vậy, ta tính được 72_0 (viết 0 thay vì là 20 và nhớ 2.)
+ Bước 2: 9 x 4 + 5 x 8 = 76.
+ Bước 3: Đặt 6 vào chỗ trống (nhớ lấy 6 cộng với 2 (lúc nãy "nhớ" bằng 8 nhé); sau đó tính 72 + 7 = 79. Kết quả cuối cùng của phép nhân sẽ là 95 x 84 = 7980. Tuyệt vời chưa!!! Bạn đã thực sự làm chủ được cách tính nhẩm phép nhân của số có hai chữ số rồi đấy. Bạn có thể tự đặt ra cho mình vài ví dụ và tự tính để nhuần nhuyễn hơn, bạn sẽ thấy nó rất dễ. Chúc bạn may mắn nhé. Admin sẽ trình bày cách tính nhẩm phép nhân số có 3 chữ số với nhau trong thời gian không xa. Nếu bạn có thắc mắc gì, để lại lời nhắn bên dưới nhé. Thân ♥♥♥

Have a good one!
Tommy Bảo - Yêu Tiếng Anh

No comments:

Post a Comment

♥ You are highly recommended to use Google or Facebook accounts to jot a few comments down if you have any further questions or concerns. Don't forget to check on "Notify me" at the bottom-right corner of the comment box to keep tracking your comment replies.
♥ Share to be shared - if you want to share any of your own thoughts to this blog's readers, please don't hesitate to reach me here. Many Thanks!
Have a good one!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...